1Pa 1, 1 - 199

[1] Adam, Šét, Enóš, [2] Kénan, Mahalalel, Jered, [3] Henoch, Metúšelach, Lámech, [4] Noe, Šém, Chám a Jefet. [5] Synové Jefetovi: Gomer a Mágog a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras. [6] Synové Gomerovi: Aškenaz, Dífat a Togarma. [7] Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a Ródanci. [8] Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan. [9] Synové Kúšovi: Seba, Chavila a Sabta, Raema a Sabteka. Synové Raemovi: 'eba a Dedán. [10] Kúš pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvním bohatýrem. [11] Misrajim zplodil Lúďany a Anámce, Lehábany a Naftúchany [12] i Patrúsany a Kaslúchany - z nich vzešli Pelištejci - a Kaftórce. [13] Kenaan zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chéta, [14] Jebúsejce, Emorejce a Girgašejce [15] též Chivejce, Arkejce a Síňana, [16] Arváďana, Semárce a Chamáťana. [17] Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram, Ús a Chůl, Geter a Mešek. [18] Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera. [19] Heberovi se narodili dva synové, jméno jednoho bylo Peleg (to je Rozčlenění), neboť za jeho dnů byla zeně rozčleněna, a jméno jeho bratra bylo Joktán. [20] Joktán pak zplodil Almódada a Šelefa, Chasarmáveta a Jeracha, [21] Hadórama, Úzala a Diklu, [22] Ébala, Abímaela a Šebu, [23] Ofíra, Chavílu a Jóbaba; ti všichni jsou synové Joktánovi. [24] Šém, Arpakšád, Šelach, [25] Heber, Peleg, Reú, [26] Serúg, Náchor, Terach, [27] Abram, to je Abraham. [28] Synové Abrahamovi: Izák a Izmael. [29] Toto jsou jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajót, dále Kédar a Abdeel a Mibsám, [30] Mišma a Dúma a Masa, Chadad a Téma, [31] Jetúr, Náfiš a Kedma. To jsou synové Izmaelovi. [32] Synové Abrahamovy ženiny Ketúry: ta porodila Zimrána a Jokšána, Medána a Midjána, Jišbáka a Šúacha. Synové Jokšánovi: 'eba a Dedán. [33] Synové Midjánovi: Éfa a Éfer a Chanók, Abída a Eldáa; ti všichni jsou synové Ketúřini. [34] Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi: Ezau a Izrael. [35] Synové Ezauovi: Elífaz, Reúel a Jeúš, Jaelam a Kórach. [36] Synové Elífazovi: Téman, Ómar, Sefí a Gátam, Kénaz a Timna a Amálek. [37] Synové Reúelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza. [38] Synové Seírovi: Lótan a Šóbal, Sibeón a Ana a Dišón, Eser a Díšan. [39] Synové Lótanovi: Chorí a Hómam; Lótanova sestra byla Timna. [40] Synové Šóbalovi: Alján a Manachat a Ébal, Šefí a Ónam. Synové Sibeónovi: Aja a Ana. [41] Synové Anovi: Dišón. Synové Dišónovi: Chamrán a Ešbán, Jitrán a Keran. [42] Synové Eserovi: Bilhán a Zaavan a Jaakan. Synové Díšanovi: Ús a Aran. [43] Toto jsou králové, kteří kralovali v edómské zemi, dříve než kraloval král synům izraelským: Bela, syn Beórův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba. [44] Když Bela zemřel, stal se po něm králem Jóbab, syn Zerachův, z Bosry. [45] Když zemřel Jóbab, stal se po něm králem Chušam z témanské země. [46] Když zemřel Chušam, stal se po něm králem Hadad, syn Bedadův, který porazil Midjána na Moábském poli. Jeho město se jmenovalo Avít. [47] Když zemřel Hadad, stal se po něm králem Samla z Masreky. [48] Když zemřel Samla, stal se po něm králem Šaúl z Rechobótu nad Řekou. [49] Když zemřel Šaúl, stal se po něm králem Baal-chanan, syn Akbórův. [50] Když zemřel Baal-chanan, stal se po něm králem Hadad. Jeho město se jmenovalo Paí a jméno jeho ženy bylo Mehetabel; byla to dcera Matredy, vnučka Mé-zahabova. [51] Když Hadad zemřel, stali se pohlaváry Edómu: pohlavár Timna, pohlavár Alja, pohlavár Jetet, [52] pohlavár Oholíbama, pohlavár Ela, pohlavár Pínon, [53] pohlavár Kenaz, pohlavár Téman, pohlavár Mibsár, [54] pohlavár Magdíel a pohlavár Iram. To byli edómští pohlaváři.

--
© 2018 bible.martin-ol.name