Lv 1, 1 - 199

[1] I zavolal Hospodin Mojžíše a promluvil k němu ze stanu setkávání: [2] "Mluv k synům Izraele a řekni jim: Když někdo z vás přinese dar Hospodinu, přinese svůj dar z dobytka, ze skotu nebo z bravu. [3] Jestliže jeho darem bude zápalná oběť ze skotu, převede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem. [4] Vloží ruku na hlavu zápalné oběti; ta mu získá zalíbení a prostí ho viny. [5] Dobytče pak porazí před Hospodinem a Áronovci, kněží, přinesou krev o oběť; krví pokropí dokola oltář, který je u vchodu do stanu setkávání. [6] Stáhne kůži ze zápalné oběti a rozseká oběť na díly. [7] Synové kněze Árona vloží na oheň a na oheň narovnají dříví. [8] Díly, hlavu a tuk narovnají pak Áronovci, kněží, na dříví, které je na ohni na oltáři. [9] Vnitřnosti však a hnáty omyje kněz vodou a všechno obrátí na oltáři v obětní dým. To bude zápalná oběť; jako oběť ohnivá bude libou vůní pro Hospodina. [10] Jestliže jeho dar pro zápalnou oběť bude z bravu, z ovcí nebo z koz, převede samce bez vady. [11] Porazí ho před Hospodinem při severní straně oltáře a Áronovci, kněží, pokropí jeho krví oltář dokola. [12] Rozseká oběť na díly i s hlavou a s tukem a kněz to narovná na dříví, které je na ohni na oltáři. [13] Vnitřnosti však a hnáty omyje kněz vodou; všechno přinese v oběť a na oltáři obrátí v obětní dým. To bude zápalná oběť; jako oběť ohnivá bude libou vůní pro Hospodina. [14] Jestliže jeho darem Hospodinu bude zápalná oběť z ptactva, přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat. [15] Kněz přinese ptáče k oltáři, nehtem mu natrhne hlavu a na oltáři obrátí v obětní dým; jeho krev nechá vykapat na stěnu oltáře. [16] Odstraní vole s vývržkem a pohodí to k východní straně oltáře, kde je popel z tuku. [17] Pak mu kněz natrhne křídla, ale neodtrhne je; a na oltáři je obrátí v obětní dým na ohni ze dříví. To bude zápalná oběť; jako oběť ohnivá bude libou vůní pro Hospodina.

--
© 2018 bible.martin-ol.name