Na 1, 1 - 199

[1] Výnos o Ninive. Kniha vidění Nahuma Elkóšského. [2] Hospodin je Bůh žárlivý a mstitel. Mstitel je Hospodin, vládce rozhořčený. Pomstou stíhá Hospodin své protivníky, hněvem pronásleduje nepřátele. [3] Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá. Jeho cesta vede vichřicí a bouří, mračna jsou prach zvířený jeho nohama. [4] Oboří se na moře a vysuší je, všechny řeky nechá vyschnout. Uvadá Bášan a Karmel, vadne i výhonek Libanónu. [5] Hory se před ním třesou, pahorky se zmítají, země před jeho tváří se vzdouvá, svět a všichni, kteří na něm bydlí. [6] Kdo odolá jeho hroznému hněvu? Kdo obstojí před jeho planoucím hněvem? Jeho rozhořčení sálá jak oheň, skály se před ním drolí. [7] Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají. [8] Valící se povodní učiní konec tomuto místu, tma bude pronásledovat jeho nepřátele. [9] Co zamýšlíte proti Hospodinu? On učiní konec. Soužení už podruhé nenastane. [10] Zapletou se v hloží svými pitkami zpiti. Jako suché strniště budou zcela pozřeni ohněm. [11] Z tebe vyšel ten, který zamýšlí proti Hospodinu zlé věci, ničemný rádce. [12] Toto praví Hospodin: Ať si žijí sebepokojněji, ať je jich sebevíc, budou skoseni; ničemník zajde. Pokořoval jsem tě, Sijóne, už tě nebudu pokořovat. [13] Jeho jařmo nyní přerazím a spadne z tebe, zpřetrhám tvá pouta. [14] A proti tobě, Ašúre, vydává Hospodin příkaz: Nebude již nikoho, kdo by dále rozséval tvé jméno. Z domu tvých bohů vyhladím modly tesané i lité. Připravil jsem ti hrob. Jsi zlořečený.

--
© 2018 bible.martin-ol.name