Nu 1, 1 - 199

[1] Hospodin promluvil k Mojžíšovi na Sínajské poušti ve stanu setkávání prvního dne druhého měsíce ve druhém roce po jejich vyjití z egyptské země. [2] "Pořiďte soupis celé pospolitosti Izraelců podle čeledí otcovských rodů. Ve jmenném seznamu bude každý jednotlivec mužského pohlaví [3] od dvacetiletých výše, každý, kdo je v Izraeli schopen vycházet do boje. Ty a Áron je spočítáte po oddílech. [4] Za každé pokolení bude s vámi jeden muž, vždy představitel otcovského rodu. [5] Toto jsou jména mužů, kteří budou stát při vás: za Rúbenův kmen Elísúr, syn Šedeúrův, [6] za Šimeónův Šelumíel, syn Suríšadajův, [7] za Judův Nachšón, syn Amínadabův, [8] za Isacharův Netaneel, syn Súarův, [9] za Zabulónův Elíab, syn Chelónův, [10] za Josefovce, za Efrajimův kmen Elíšama, syn Amíhudův, za Manasesův Gamlíel, syn Pedásurův, [11] za Benjamínův Abídan, syn Gideóního, [12] Za Danův Achíezer, syn Amíšadajův, [13] za Ašerův Pagíel, syn Okranův, [14] za Gádův Eljásaf, syn Deúelův, [15] za Neftalíův Achíra, syn Énanův." [16] To byli zástupci pospolitosti, předáci otcovských pokolení; ti byli veliteli izraelských šiků. [17] Mojžíš a Áron přibrali tyto muže uvedené jménem. [18] Prvního dne druhého měsíce svolali celou pospolitost, aby všichni hlásili svůj původ podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán každý jednotlivec od dvacetiletých výše, [19] jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Spočítal je na Sínajské poušti. [20] Synové Rúbena, Izraelova prvorozeného, byli uvedeni ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán každý jednotlivec mužského pohlaví od dvacetiletých výše, každý, kdo byl schopen vycházet do boje. [21] Z Růbenova pokolení bylo povolaných do služby čtyřicet šest tisíc pět set. [22] Šimeónovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; z nich povolaní do služby byli zapsáni do jmenného seznamu, každý jednotlivec mužského pohlaví od dvacetiletých výše, každý, kdo byl schopen vycházet do boje. [23] Z Šimeónova pokolení bylo povolaných do služby padesát devět tisíc tři sta. [24] Gádovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje. [25] Z Gádova pokolení bylo povolaných do služby čtyřicet pět tisíc šest set padesát. [26] Judovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje. [27] Z Judova pokolení bylo povolaných do služby sedmdesát čtyři tisíce šest set. [28] Isacharovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje. [29] Z Isacharova pokolení bylo povolaných do služby padesát čtyři tisíce čtyři sta. [30] Zabulónovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje. [31] Ze Zabulónova pokolení bylo povolaných do služby padesát sedm tisíc čtyři sta. [32] Josefovci: Efrajimovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje. [33] Z Efrajimova pokolení bylo povolaných do služby čtyřicet tisíc pět set. [34] Manasesovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje. [35] Z Manasesova pokolení bylo povolaných do služby třicet dva tisíce dvě stě. [36] Benjamínovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje. [37] Z Benjamínova pokolení bylo povolaných do služby třicet pět tisíc čtyři sta. [38] Danovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje. [39] Z Danova pokolení bylo povolaných do služby šedesát dva tisíce sedm set. [40] Ašerovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje. [41] Z Ašerova pokolení bylo povolaných do služby čtyřicet jeden tisíc pět set. [42] Neftalínovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje. [43] Z Neftalínova pokolení bylo povolaných do služby padesát tři tisíce čtyři sta. [44] To jsou povolaní do služby, které spočítali Mojžíš a Áron s izraelskými předáky; bylo jich dvanáct, po jednom z každého otcovského rodu. [45] Všech Izraelců povolaných do služby podle otcovských rodů od dvacetiletých výše, všech, kdo v Izraeli byli schopni vycházet do boje, [46] všech povolaných do služby bylo šest set tři tisíce pět set padesát. [47] Avšak lévijci podle svého otcovského pokolení mezi ně započteni nebyli. [48] Hospodin totiž promluvil k Mojžíšovi: [49] "Pokolení Léviho mezi Izraelce nezapočítáš ani nepořídíš jejich soupis. [50] Lévijce přidělíš k příbytku svědectví, ke všemu jeho nářadí i ke všemu, co k němu patří. Budou nosit příbytek a všechno jeho nářadí a budou u něho přisluhovat; budou tábořit kolem příbytku. [51] Než příbytek potáhne dál, lévijci jej složí; při táboření jej lévijci postaví. Přiblížili se někdo nepovolaný, zemře. [52] Izraelci však budou tábořit každý ve svém táboře, každý při svém praporu po oddílech. [53] Lévijci však budou tábořit kolem příbytku svědectví, aby na pospolitost Izraelců nedolehl hrozný hněv. Lévijci budou držet stráž u příbytku svědectví." [54] Izraelci učinili vše přesně tak, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.

--
© 2018 bible.martin-ol.name